Privacyverklaring Bosch smart camera-app

1. Bosch respecteert uw privacy

Robert Bosch Smart Home GmbH (hiernavolgend ‘Robert Bosch Smart Home GmbH’ dan wel ‘wij’ of ‘ons’) is verheugd met uw bezoek aan onze internetpagina’s en mobiele applicaties (gezamenlijk ook ‘online aanbod’) en uw belangstelling voor onze onderneming en producten.

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens alsmede de veiligheid van alle zakelijke gegevens liggen ons na aan het hart en wij houden er in onze zakelijke processen rekening mee. Persoonsgegevens die bij uw bezoek aan onze online aanbiedingen vergaard worden, verwerken wij op vertrouwelijke wijze en uitsluitend overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Gegevensbescherming en informatieveiligheid maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.

2. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Robert Bosch Smart Home GmbH; indien hierop uitzonderingen bestaan, worden die in deze privacyverklaring toegelicht.

Onze contactgegevens luiden als volgt:

Robert Bosch Smart Home GmbH
Schockenriedstr. 17
70565 Stuttgart-Vaihingen

E-Mail: service@bosch-smarthome.com

3. Vergaring, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

3.1 Beginselen

De Bosch smart camera-app, de eraan gekoppelde videocamera’s en de via de app bereikbare online opslag dienen met hun functionaliteiten om uw thuis veiliger te maken. Voor de uitvoering van het contract, dat wil zeggen om de services in dit verband (bv. functionaliteiten van de app, opslag van beeldgegevens in de online opslag) te kunnen leveren, is het onontbeerlijk dat wij gegevens vergaren die betrekking op u of een andere natuurlijke persoon hebben.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon heeft, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, boekings- en facturatiegegevens die de identiteit van een persoon tot uitdrukking brengen. Bij een deel van de door ons verwerkte gegevens gaat het niet om persoonsgegevens. Met betrekking tot deze informatie hebben wij noch een belang bij de identificatie van een natuurlijke persoon, noch beschikken wij over de vereiste kennis dan wel de wettelijk toelaatbare middelen om een relatie tot een persoon tot stand te brengen. Dergelijke niet persoonsgebonden gegevens kunnen wij gebruiken om bijvoorbeeld onze producten te verbeteren.

Wij vergaren, verwerken en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend indien hiervoor een juridische rechtsgrond bestaat of u ons dienaangaande, bv. in het kader van een registratie, uw instemming hebt verstrekt. Hierbij kunnen meerdere rechtsgronden gelijktijdig vigeren en de verwerking van persoonsgegevens toestaan.

Tot de verwerkte gegevens behoren:

Contractinformatie

Het gaat hierbij om persoonsgegevens die vereist zijn voor het motiveren, uitvoeren en beëindigen van de bestaande contractuele relatie met u. Dit zijn inzonderheid naam en registratie-informatie.

Gebruiksgebonden en technische informatie

Hierbij gaat het om informatie die persoonsgebonden kan zijn. Deze is vereist om de werking en het gebruik van het Bosch smart camera-app alsmede de opslag van gegevens in de online opslag mogelijk te maken. Concreet is dit:

Inhoudsgegevens

Hierbij gaat het om gegevens die aan natuurlijke personen gerelateerd kunnen worden die u met de Bosch smart camera-app en de aangesloten camera’s genereert. Slechts met deze gegevens is een werking van de veiligheidsoplossing mogelijk die vanuit uw perspectief zin heeft. Tot de inhoudsgegevens behoren:

Aanmelding via de centrale Bosch-ID

Voor ons online aanbod kunt u zich uitsluitend met de centrale Bosch-ID aanmelden. De centrale Bosch-ID werd door Bosch.IO GmbH ontwikkeld voor de Bosch-groep, teneinde voor de gemeenschappelijke gebruikers het gebruik van aanbiedingen van verschillende ondernemingen van de groep middels uniforme aanmeldingsgegevens mogelijk te maken en de veiligheid van gegevens te verhogen.

Verantwoordelijk voor de terbeschikkingstelling van deze aanmeldingsdienst is Bosch IO GmbH, Ullsteinstraße 128, 12109 Berlijn, Duitsland.

Indien u zich voor een centrale Bosch-ID wilt registreren, gelden de Algemene gebruiksvoorwaarden voor het registreren en gebruiken (https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/termsAndConditions-v2.0) van een centrale Bosch-ID alsook de privacyverklaring (https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/privacyPolicy-v2.0) betreffende de centrale Bosch-ID van Bosch.IO GmbH.

Na een geslaagde registratie kunt u de voor de centrale Bosch-ID gebezigde aanmeldingsgegevens eveneens gebruiken voor de aanmelding voor dit online aanbod. Te dien einde stellen wij u een aanmeldingsscherm voor de centrale Bosch-ID ter beschikking. Bosch.IO GmbH bevestigt ons dan uw autorisatie en stelt ons de voor het gebruik van ons aanbod vereiste stamgegevens (bv. naam, voornaam, geboortedatum, firmanaam, e-mailadres, telefoonnummers, postadres) ter beschikking. Uw wachtwoord wordt niet naar ons doorgestuurd.

Met betrekking tot andere gegevensoverdrachten in verband met de centrale Bosch-ID binnen de Bosch-groep verwijzen wij naar de privacyverklaring bij de centrale Bosch-ID (https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/privacyPolicy-v2.0) van Bosch.IO GmbH.

3.2 Verwerkingsdoelen en rechtsgronden

Wij en door ons gelastigde dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoelen:

Terbeschikkingstelling van deze service (app en online opslag)

(Rechtsgrond: contractvervulling).

Voor het achterhalen van storingen en om veiligheidsredenen

(Rechtsgronden: contractvervulling of vervulling van onze wettelijke verplichtingen op het gebied van de veiligheid van gegevens en gerechtvaardigd belang bij het verhelpen van storingen, alsook voor het waarborgen van de veiligheid van onze aanbiedingen).

Vrijwaren en verdedigen van onze rechten

(Rechtsgrond: gerechtvaardigd belang onzerzijds bij het laten gelden en verdedigen van onze rechten).

Overige doeleinden

Terbeschikkingstelling van een veilige en actuele app alsook dienovereenkomstige apparaten (bv. camera’s) (bv. door terbeschikkingstelling van actualiseringen en updates).

3.3 Logbestanden

Bij het gebruik van de app en de ermee verband houdende services wordt bepaalde informatie in de app of op onze systemen in protocolbestanden (logbestanden) opgeslagen.

De logbestanden kunnen door ons gebruikt worden om de werking veilig te stellen, om storingen te achterhalen en verhelpen alsook om veiligheidsredenen (bv. voor het ophelderen en traceren van aanvalspogingen).

3.4 Doorgave van gegevens

Doorgave van gegevens aan andere verantwoordelijken

Uw persoonsgegevens worden door ons principieel uitsluitend aan andere verantwoordelijken doorgegeven indien zulks vereist is voor de contractvervulling of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, indien wij of de derde een gerechtvaardigd belang bij de doorgave hebben of indien u hiermee uw instemming hebt verleend. Bijzonderheden bij de rechtsgronden vindt u in het subgedeelte Verwerkingsdoelen en rechtsgronden in het hoofdstuk Vergaring, verwerking en gebruik van persoonsgegevens. Derden kunnen tevens andere ondernemingen van de Bosch-groep zijn. Indien gegevens krachtens een gerechtvaardigd belang aan derden worden doorgegeven, wordt dit in de privacyverklaring toegelicht.

Bovendien kunnen gegevens aan andere verantwoordelijken doorgegeven worden indien wij krachtens wettelijke bepalingen, dan wel door een afdwingbaar overheidsbevel of gerechtelijk vonnis, hiertoe verplicht zijn.

Gebruik van dienstverleners

Wij gelasten externe dienstverleners met taken zoals verkoop- en marketingservices, contractbeheer, betalingsafhandeling, programmering, gegevenshosting en hotlineservices. Alle dienstverleners worden door ons verplicht tot vertrouwelijkheid en het naleven van de wettelijke eisen. Dienstverleners kunnen tevens andere ondernemingen binnen en buiten de Bosch-groep zijn. In het kader van het gelasten van externe dienstverleners kunnen persoonsgegevens eveneens aan ontvangers worden doorgegeven wier kantoor zich buiten de EER in zogeheten derde landen bevindt.

3.5 Integratie van componenten van andere aanbieders

3.5.1 Koppeling aan systemen, apps en services van andere aanbieders (‘Smart Home-cloud’)

Bij Bosch Smart Home hebt u de controle over uw gegevens. Op wens kunt u uw apparaatgegevens met partnerondernemingen (hiernavolgend partners genoemd) delen, alsook uw Bosch Smart Home-producten via hun systemen, apps of services aansturen.

Hiertoe is het noodzakelijk dat u de toegang tot uw Bosch Smart Home-camera’s en de gegenereerde gegevens aan de desbetreffende partner ter beschikking stelt. Deze gegevens kunnen persoonsgebonden zijn.

Indien u de partner de toegangsautorisatie en de besturing wilt toestaan, activeert u in de Bosch-app de functie ‘camera’s in cloud spiegelen’. Vervolgens worden de door uw camera’s gegenereerde gegevens in de Bosch Smart Home-cloud gespiegeld. Nadien kunt u bepaalde partners de toegang tot de gegevens en de besturing van uw camera’s en producten mogelijk maken. Dat kan als volgt: U opent de app van de partner en verklaart aldaar dat u ermee akkoord gaat dat er een koppeling en besturing van uw Smart Home-camera’s plaats dient te vinden, alsmede de doorgave van gegevens. Indien u uw camera’s via partner-apps aanstuurt, is het vereist dat wij gegevens doorsturen die persoonsgebonden kunnen zijn (bv. kamer- of apparaatnamen).

Indien u uw toestemming hebt verleend, blijft de toegangs- en besturingsmogelijkheid behouden totdat ze gedeactiveerd wordt. Indien u de toegang van een partner wilt beëindigen, kunt u de gegevensautorisatie intrekken via ‘autorisaties wijzigen’ op de website van de Bosch Smart Home-cloud. Indien u de spiegeling van uw gegevens in de Bosch Smart Home-cloud in het algemeen niet meer wilt gebruiken, kunt u deze in de Bosch Smart Camera App deactiveren. Hiermee worden uw gespiegelde gegevens gewist. Indien u uw systeem opnieuw voor een partner wilt vrijgeven, kunt u de functie ‘Bosch Smart Home-cloud’ in de Bosch Smart Camera App opnieuw activeren.

Houd rekening met het volgende:

Indien u de autorisaties voor een bepaalde partner wilt intrekken, gaat u als volgt te werk: u herroept de autorisatie van de partner via deze app en heft daarmee de koppeling van het partneraccount met de Bosch-ID op, zodat deze uw Bosch-producten en -diensten niet meer kan aansturen.

Voorts dient u op de website van de Bosch Smart Home-cloud de autorisatie van de partner in te trekken. ("App-instellingen” > "Partners” > " Autorisaties beheren”). Hierdoor is gewaarborgd dat niet enkel de accountkoppeling is opgeheven, maar dat ook de autorisatie ingetrokken wordt.

Indien u in de Bosch Smart Home Camera App de gegevens van de camera’s uit de cloud verwijdert, worden uw gespiegelde gegevens gewist. Desalniettemin blijven de autorisaties behouden die u aan partners heeft verleend, opdat zij deze in de toekomst kunnen blijven gebruiken. Wenst u dit niet, dan kunt u voorafgaandelijk de autorisatie van de partners afzonderlijk intrekken.

Indien u een partner autorisaties toekent, geeft u ons de opdracht, deze partner uw gegevens ter beschikking te stellen. Met het activeren van de cloud en het verlenen van de toestemming in de partner-app geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de overdracht dan wel uitwisseling van uw gegevens met de partner en evt. de besturing van uw Bosch Smart Home-camera’s. Voor de daarmee gepaard gaande gegevensverwerking door de partner bent u, dan wel de partner verantwoordelijk. De door de partner uitgevoerde gegevensverwerking is aan diens gebruiks- en privacyvoorwaarden onderworpen. Bosch heeft hierop geen invloed. Verdere informatie bij de gegevensverwerking vindt u in de gebruiks- en privacyvoorwaarden van de desbetreffende partner.

3.5.2 Gebruik van Amazon Alexa

U hebt de mogelijkheid, uw Bosch Smart Home-producten middels spraakcommando’s via Amazon Alexa te besturen. Hiervoor moet u de Smart Home-producten met Amazon Alexa verbinden. Wanneer u uw Smart Home-product via Alexa bestuurt, is het noodzakelijk dat persoonsgegevens via Amazon naar uw Smart Home-product, dan wel vanuit uw Smart Home-product naar Amazon worden doorgestuurd voor uitvoer via Amazon Alexa.

Wanneer u spraakcommando’s voor het besturen van de Smart Home-producten of het oproepen van informatie uit uw Smart Home-product aan Amazon Alexa richt, worden gegevens (i.h.b. gegevens uit uw Smart Home-product en spraakgegevens) naar onze servers overgedragen en verwerkt en worden vervolgens de noodzakelijke gegevens aan Amazon doorgegeven en door Amazon gebezigd teneinde de dienst te verlenen. Deze gegevens kunnen persoonsgebonden zijn. Door het verbinden van uw Amazon Alexa- en Bosch-accounts en het activeren van skills geeft u te kennen dat het bij u geïnstalleerde Smart Home-product via Amazon Alexa aangestuurd moet worden en informatie via Amazon Alexa verstrekt dient te worden, en geeft u ons de opdracht in dit verband gegevens met Amazon Alexa uit te wisselen. Voor de daarmee gepaard gaande gegevensverwerking door Amazon bent u, dan wel Amazon verantwoordelijk. De door Amazon uitgevoerde gegevensverwerking is aan de gebruiks- en privacyvoorwaarden van Amazon onderworpen. Bosch heeft hierop geen invloed. Verdere informatie bij de gegevensverwerking door Amazon vindt u in de gebruiks- en privacyvoorwaarden van Amazon betreffende Alexa.

3.6 Duur van de opslag; bewaringstermijnen

Wij bewaren uw gegevens principieel zolang als zulks vereist is voor het leveren van ons aanbod en de daarmee verbonden service, dan wel zolang wij een gerechtvaardigd belang bij een verdere bewaring hebben. In alle andere gevallen wissen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die wij moeten opslaan om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (zo zijn wij bijvoorbeeld op grond van verplichtingen krachtens de fiscale en handelswetgeving verplicht om documenten zoals bv. contracten en facturen gedurende een bepaalde periode in bewaring te houden).

In bepaalde gevallen bieden wij u de mogelijkheid, zelf de opdracht tot het wissen van gegevens te geven. Indien u bijvoorbeeld de wisfunctie in de Bosch smart camera-app gebruikt, worden de beeldopnamen in de geheugens van videocamera, Bosch smart camera-app en online opslag verwijderd. Configuratie-informatie wordt eveneens verwijderd, zodat deze niet meer aanwezig is.

4. Veiligheid

Onze medewerkers en de door ons gelastigde dienstverlenende ondernemingen zijn verplicht tot geheimhouding en het naleven van de bepalingen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wij treffen alle vereiste technische en organisatorische maatregelen om een gepaste mate aan bescherming te waarborgen en uw door ons verwerkte gegevens inzonderheid te beschermen tegen de risico’s van abusievelijke of onrechtmatige vernietiging, manipulatie, verlies, verandering of onbevoegde bekendmaking dan wel onbevoegde toegang.

5. Rechten van de gebruikers

Om uw rechten te laten gelden verzoeken wij u om gebruik te maken van de gegevens in het gedeelte Contact. Zorg er daarbij voor dat een eenduidige identificatie van uw persoon voor ons mogelijk is.

5.1 Recht op inlichting en inzage

U hebt het recht, van ons informatie betreffende de verwerking van uw gegevens te ontvangen. Hiervoor kunt u een recht op inlichting laten gelden aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

5.2 Recht op correctie en wissing

U kunt van ons de correctie van verkeerde gegevens en – voor zover aan de wettelijke vereisten voldaan wordt – vervollediging of wissing van uw gegevens eisen.

Dit geldt niet voor gegevens die voor facturatie- en boekhoudingsdoeleinden noodzakelijk zijn of aan de wettelijke bewaringstermijnen onderworpen zijn. Indien de toegang tot dergelijke gegevens niet benodigd is, wordt de verwerking ervan echter ingeperkt (zie hiernavolgend).

5.3 Inperking van de verwerking

U kunt van ons – voor zover aan de wettelijke vereisten voldaan wordt – eisen dat wij de verwerking van uw gegevens inperken.

5.4 Verzet tegen gegevensverwerking

Bovendien hebt u het recht, zich te allen tijde tegen de gegevensverwerking door ons te verzetten. In dat geval zullen wij de verwerking van uw gegevens staken, behoudens indien wij – overeenkomstig de wettelijke voorwaarden – dwingende te beschermen redenen voor de verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

5.5 Verzet tegen gegevensverwerking krachtens rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’

Verder hebt u het recht, zich te allen tijde tegen de gegevensverwerking door ons te verzetten indien dit op de rechtsgrond van een gerechtvaardigd belang berust. In dat geval zullen wij de verwerking van uw gegevens staken, behoudens indien wij – overeenkomstig de wettelijke voorwaarden – dwingende te beschermen redenen voor de verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

5.6 Herroeping van de instemming

Indien u ons uw instemming met de verwerking van uw gegevens hebt verstrekt, kunt u deze te allen tijde voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot aan het tijdstip van herroeping blijft hierdoor onaangeroerd. Voor het overige kan de verwerking verder op basis van andere rechtsgronden toegestaan zijn.

5.7 Draagbaarheid van gegevens

Voorts hebt u het recht, gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat bezorgd te krijgen, dan wel – voor zover technisch realiseerbaar – te eisen dat de gegevens aan een derde worden doorgegeven.

Dit geldt niet indien door een overdracht de rechten en vrijheden van een andere persoon in het gedrang komen.

5.8 Recht op klacht bij gegevensbeschermingsautoriteit

U hebt het recht een klacht bij een gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen. Hiervoor kunt u zich tot de gegevensbeschermingsautoriteit wenden die voor uw woonplaats of deelstaat bevoegd is, ofwel tot de voor ons bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is:

De functionaris voor de gegevensbescherming en informatievrijheid van de deelstaat Baden-Württemberg
Straatadres: Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart
Postadres: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
Tel.: 0711/615541-0
Fax: 0711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

6. Verantwoordelijkheid als gebruiker

De verantwoordelijkheid voor het rechtmatige gebruik van de app en aangesloten camera’s en de toegestane aanwending berust bij u. In dit verband bent u ertoe verplicht, de voor u dan wel de plaats van gebruik geldende wettelijke bepalingen, inzonderheid die inzake de gegevensbescherming, na te leven.

Geldende wettelijke bepalingen kunnen in het bijzonder gebruiksdoelen, opstellingslocaties, de keuze van de beeldsegmenten en de opslagduur van de videosequensen inperken. Voor zover vereist informeert u in de bewaakte ruimten wonende of aldaar verblijvende personen, tewerkgestelden of derden op gepaste wijze omtrent het gebruik en de concrete omstandigheden van de veiligheidsoplossing.

7. Wijziging van de privacyverklaring

Indien de omstandigheden van de gegevensverwerking veranderen, kunnen wij de privacyverklaring aanpassen. Buitendien behouden wij ons het recht voor, onze veiligheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen te veranderen indien de technische ontwikkeling dit vergt. In dergelijke gevallen zullen wij ook onze informatie betreffende de gegevensbescherming dienovereenkomstig aanpassen. Neem daarom altijd de actuele versie van onze privacyverklaring in acht.

8. Contact

Indien u met ons in contact wilt treden, bijvoorbeeld in verband met de verwerking van persoonsgegevens of voor het uitoefenen van uw rechten inzake de gegevensbescherming, bereikt u ons op het in het gedeelte Verantwoordelijke aangegeven adres.

Indien u uw abonnement op een nieuwsbrief wilt opzeggen, kunt u op de dienovereenkomstige afmeldingslink in de nieuwsbrief klikken of ons via de in het gedeelte ‘Verantwoordelijke’ genoemde contactmogelijkheden uw wens mededelen.

Bovendien kunt u zich, teneinde uw rechten te laten gelden, alsmede voor suggesties en klachten aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens, tot de functionaris voor de gegevensbescherming van ons concern wenden:

Om uw rechten uit te oefenen en incidenten met gegevensbescherming te melden, kunt u de volgende link gebruiken:
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=dut

Ofwel

E-Mail: dpo@bosch.com

9. Stand

25.01.2021