Gebruiksvoorwaarden van de Bosch smart camera-app

Door het downloaden van het product uit de App Store dan wel door het aanvaarden van deze gebruiksvoorwaarden komt een licentieovereenkomst over het gebruik van de Bosch smart camera-app (hiernavolgend ‘app’) tussen u en Robert Bosch Smart Home GmbH, Schockenriedstr. 17, 70565 Stuttgart-Vaihingen (hiernavolgend ‘Bosch’) tot stand.

Noch de App Store-exploitant, noch een geassocieerde onderneming wordt contractpartner van de licentieovereenkomst. De App Store-exploitant heeft evenwel het recht uw plichten krachtens deze licentieovereenkomst ten overstaan van u af te dwingen. Met het downloaden of de aanvaarding verklaart u zich akkoord met de hiernavolgende licentie- en gebruiksvoorwaarden.

§1 Gebruik van de Bosch smart camera-app

Let erop dat het gebruik van bepaalde functionaliteiten van de Bosch smart camera-app een bestaande gegevensverbinding van uw mobiele eindapparaat vergt, dan wel dat deze door het gebruik van deze functionaliteiten bewerkstelligd wordt. Wij adviseren het gebruik van de Bosch Smart camera-app daarom uitsluitend bij aanwezigheid van een vast bedrag voor gegevens of een wifihotspot, teneinde belasting door verbindingskosten te voorkomen.

Met de download van de app in de gratis basisversie verleent Bosch u het kosteloze, niet-exclusieve, niet overdraagbare recht op het gebruik van de app op een apparaat dat uw eigendom of in uw bezit is, waarop de software kan functioneren overeenkomstig de systeemvereisten die u vóór afsluiting van deze voorwaarden in de App Store kunt inzien.

Normaliter zijn dit de geldige versies van iOS of Android. Indien de systeemvoorwaarden in de loop der tijd veranderen, bijvoorbeeld omdat de veiligheidsmechanismen van de oudere versies niet meer volstaan en dientengevolge niet meer ondersteund kunnen worden, wordt u hieromtrent op de volgende link door Bosch geïnformeerd: https://www.bosch-smarthome.com/nl/nl/ooa/system-requirements/

De app wordt steeds verder ontwikkeld en daarbij worden met regelmatige intervallen nieuwe functies en diensten aangeboden die verder gaan dan de kosteloze basisversie. Aanvullende functies en diensten binnen de app kunnen tegen betaling aangeboden worden. In dit geval zal Bosch u de prijzen en prestatiekenmerken vooraf mededelen. De gratis besturing van componenten in het thuisnetwerk (wifi) blijft in elk geval behouden en bruikbaar.

Er moet op gelet worden dat aanvullende functies van de app evt. slechts feilloos lopen indien de dienovereenkomstige Bosch Smart Home-apparaten op de nieuwste stand staan. Bosch Smart Home-apparaten van oudere generaties zijn mogelijkerwijze niet meer compatibel met alle functies van de app. De technisch vereisten vindt u in de beschrijvingen van de app.

Het is u niet toegestaan de app te kopiëren, te verspreiden of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen (met inbegrip van verhuur, verpachting, uitlening of sub-licentie). U hebt niet het recht de programmacode van de app of delen ervan te veranderen, aan reverse engineering te onderwerpen, te decompileren of uiteen te halen, noch de broncode op een andere wijze vast te stellen of ervan afgeleide werken te creëren. Uitgezonderd van deze beperking zijn OSS-componenten waarvan de licentie eist dat de eindklant deze voor eigen gebruik of voor debugging-doeleinden aan reverse engineering mag onderwerpen. De bepalingen van §§ 69d, 69e van de Duitse wet op het auteursrecht blijven hierdoor evenwel onaangetast.

De bovenstaande voorwaarden gelden eveneens voor alle updates/upgrades en programma-aanvullingen voor de app die u door Bosch via de App Store als download aangeboden worden, voor zover deze niet het voorwerp van een afzonderlijke licentieovereenkomst uitmaken. In dit geval zijn uitsluitend de bepalingen van de voor de desbetreffende update/upgrade of programma-aanvulling geldende licentiebepalingen doorslaggevend.

Bosch behoudt zich alle rechten op de app voor.

Dit product bevat propriëtaire software van Bosch (gelicentieerd onder de standaard licentievoorwaarden van Bosch) en opensourcesoftware (gelicentieerd volgens de opensourcelicentievoorwaarden). De opensourcelicenties en bijbehorende informatie kunnen in deze app onder Instellingen, ‘Opensourcelicenties’ ingekeken worden. Voor LGPL, GNU Lesser General Public License, gelden de in de licentieteksten opgenomen bijzondere bepalingen; in het bijzonder is voor deze componenten reverse engineering toegestaan.

§2 Medewerkingsplichten

Bij het gebruik van de app moet u de voor het gebruik noodzakelijke zorgvuldigheidsplicht naleven en de met de software gegenereerde resultaten vóór hun gebruik in gepaste omvang controleren.

U bent verplicht, alle toegangsgegevens zoals bijvoorbeeld uw gebruikersnaam en wachtwoord veilig te bewaren.

Voorwaarde voor het gebruik van de app is de installatie van een 360°-binnencamera van Bosch en/of een Eyes Buitencamera van Bosch in Nederland en de koppeling van alle componenten aan het Bosch Video Backend (‘Bosch Video Cloud’). Voor de vakkundige installatie en de aansluiting op uw thuisnetwerk bent uzelf verantwoordelijk.

Verdere technische voorwaarden voor het gebruik van de app staan in de beschrijving van de applicatie in de App Store vermeld, in het bijzonder ondersteunde besturingssystemen/-versies en eindapparaten zoals smartphones en tablet-pc’s.

Toekomstige veiligheidsupdates van de camerasoftware, alsook updates waarmee u objectief gezien niet slechter af bent dan de bij contractsluiting overeengekomen prestaties en waardoor er geen duidelijke afwijking van deze prestaties ontstaat, worden u door de app getoond en uw toestemming wordt vóór installatie door de app verkregen. De toestemming voor updates van de app wordt door het besturingssysteem van uw mobiele eindapparaat beheerd; de regelingen en instellingen van uw besturingssysteem zijn van kracht.

Pas deze eventueel dienovereenkomstig aan en informeer u bij uw aanbieder. Bosch heeft hierop geen invloed. Indien u geen toestemming verleent voor updates van de apparaatsoftware, waardoor er geen update plaats kan vinden, kan het gebeuren dat – voor zover technisch niet anders mogelijk – de werking van de app en de apparaten in het gedrang komt of geheel gestaakt moet worden, zodat u de app en apparaten niet langer kunt gebruiken. In deze gevallen hebt u het recht, de verdere gebruiksrelatie van de app op te zeggen. Deze regeling geldt dienovereenkomstig indien wijzigingen aan de app en/of de apparaatsoftware noodzakelijk worden wegens gewijzigde eisen van derden die aan Bosch diensten verlenen, ofwel door toedoen van essentiële technische vernieuwingen op de markt.

Voor zover u de app tegen betaling als ondernemer in de zin van § 14 Duits Burgerlijk Wetboek hebt verworven, zijn de plichten tot het reclameren inzake gebreken krachtens § 377 Duits Wetboek van Koophandel van toepassing.

§3 Garantie en aansprakelijkheid

a. Garantie en aansprakelijkheid voor kosteloze software. Voor gebreken met betrekking tot het product en de eigendom is Bosch, om het even krachtens welke rechtsgrond, slechts in zoverre aansprakelijk als Bosch het desbetreffende gebrek te kwader trouw verholen heeft. Wegens de kosteloze terbeschikkingstelling van de software zijn Bosch en zijn wettelijke vertegenwoordigers en assistenten slechts in geval van opzettelijke of grove nalatigheid, dan wel in geval van verwijtbaar teweeggebrachte schade met schade aan lijf en leden of de gezondheid, aansprakelijk voor vergoeding van eventueel ontstane schade. Aanspraken krachtens de productaansprakelijkheidswetgeving blijven onaangetast.

b. Inperking van aansprakelijkheid voor betaalde software. Indien u de software tegen betaling verworven hebt, is Bosch, om het even op welke rechtsgrond, uitsluitend aansprakelijk overeenkomstig de hiernavolgende regelingen:

In de volgende gevallen is de aansprakelijkheid conform de wettelijke bepalingen:

Indien de aansprakelijkheid niet volgens de bovenstaande opsomming conform is aan de wettelijke bepalingen, geldt het volgende: in gevallen van licht nalatige inbreuk op slechts niet-essentiële contractplichten is Bosch niet aansprakelijk voor schadevergoeding. Voor het overige is de aansprakelijkheid voor op licht nalatige wijze veroorzaakte schade beperkt tot die schade waaromtrent, in het kader van de desbetreffende contractuele relatie, verondersteld moet worden dat deze in het typische geval zal ontstaan (contracttypische, te voorziene schade). Schade die ontstaat door gebruik van de app op apparaten met volledige beheerderstoegang geldt als niet te voorzien.

Dit geldt eveneens bij nalatige inbreuken op plichten zijdens de wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevende werknemers of eenvoudige assistenten. Indien u ondernemer in de zin van § 14 Duits Burgerlijk Wetboek bent, komen de partijen overeen dat de contracttypische, te voorziene schade ten gevolge van inbreuken op plichten uit deze overeenkomst maximaal aan de waarde van de krachtens deze overeenkomst aan Bosch betaalde vergoeding beantwoordt. De bovenstaande inperkingen van aansprakelijkheid gelden eveneens voor aanspraken op onkostenvergoeding.

(1) Indien krachtens deze bepalingen de aansprakelijkheid van Bosch uitgesloten of ingeperkt is, geldt dit tevens voor de aansprakelijkheid van de organen, assistenten en executoren, met inbegrip van de medewerkers van Bosch.

(2) De garantietermijn voor gebreken en dervingen voor software die u als ondernemer tegen betaling verworven hebt, bedraagt 12 maanden. Dit geldt niet indien de aansprakelijkheid volgens b. conform is aan de wettelijke bepalingen.

§ 4 Beschikbaarheid

De app kan u tezamen met een geïnstalleerde Bosch-camera omtrent gebeurtenissen in het huis of de woning inlichten middels meldingen op uw mobiele eindapparaat. Bosch kan deze mededelingen uitsluitend doorsturen indien gegarandeerd is dat:

Let erop dat het Bosch Smart Video-systeem, bestaande uit app, camera’s en backend, uitsluitend voor gebruik in een huiselijke omgeving bedoeld is en geenszins voor gebruik in bijzonder kritieke zones geschikt is. Het systeem vormt geen alarminstallatie of inbraakmeldingsinstallatie overeenkomstig de desbetreffende DIN-, EN- en VdS-normen, in het bijzonder niet overeenkomstig DIN-norm EN 50131.

De beschikbaarheid van het systeem kan voor noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden onderbroken worden.

Voor het bezorgen van de mededelingen op uw mobiele eindapparaat gebruikt Bosch de Push Notifications. Hiervoor worden de mededelingen gecodeerd naar uw mobiele eindapparaat doorgestuurd. Voor verdere informatie bij de mededelingen en de ontvangen gegevens raadpleegt u onze gegevensbeschermingsverklaring.

§ 5 Ondersteuning

In geval van problemen bij het gebruik van de app kunt u zich als volgt tot Bosch wenden: Robert Bosch Smart Home GmbH, Schockenriedstr. 17, 70565 Stuttgart-Vaihingen

E-mail: service@bosch-smarthome.com

Met contactopname vindt het gebruik van uw klantgegevens voor het desbetreffende doel plaats.

In geval van ondersteuning wordt u naar uw identificatiegegevens gevraagd. U kunt Bosch, en in het bijzonder de medewerkers van de klantenhotline, toegang verlenen tot de systeemtoestand (bv. persoonsgegevens, configuratiegegevens, historische gegevens, systeemgegevens). Indien zulks in het kader van ondersteuningsgevallen noodzakelijk is, zal de medewerker van de klantenhotline u verzoeken de toestemming voor toegang middels een in de app weergegeven cijfercode te bevestigen.

Voor het bewerken van eventuele achteraf komende vragen, en teneinde aan de wettelijke documentatieplichten te voldoen, zal Bosch de klantgeschiedenis gedurende 10 jaar na de laatste interactie met de klantondersteuning bewaren. Specifieke persoonsgegevens voor een bepaald probleemgeval worden maximaal 3 jaar na oplossing van het probleem automatisch gewist. Bijlagen worden in het kader van de wettelijke bewaartermijnen behandeld en dienovereenkomstig bewaard, dan wel eveneens binnen 3 jaar na oplossing van het probleem automatisch gewist.

Bosch biedt uitsluitend ondersteuning van de steeds actuele softwareversie.

Raadpleeg voor verdere informatie bij de omgang met persoonsgegevens § 6.

§ 6 Doorgave/afstandname

Indien u uw apparaat waarop de software geïnstalleerd is tijdelijk en kosteloos aan een derde doorgeeft, blijft u verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Een andere overdracht van de gebruiksrechten vereist onze uitdrukkelijke toestemming. De overdraagbaarheid kan tevens uitgesloten zijn door technische blokkeringen van de aanbieder via wie de software verdeeld wordt.

Door het gebruik van de software door derden kunnen ook instellingen inzake gegevensbescherming en privacy beïnvloed worden en tot afwijkend gedrag leiden. U wordt verantwoordelijk gehouden voor de naleving en het ten uitvoer brengen van de gewenste instellingen door de derde partijen.

Indien u een videocamera permanent aan een derde overdraagt, gebruik dan voorafgaandelijk de functie ‘fabriekstoestand’ in het instellingenmenu van de app. Hiermee wist u alle gebruikers- en systeemgegevens op deze camera.

Met behulp van de appfunctie ‘account wissen’ kunt u bovendien alle aan dit account gekoppelde gebruikers- en systeemgegevens in de app, alle gekoppelde camera’s en het backend wissen.

§ 7 Diensten van derden / gebruik via partner-apps

In de Bosch smart camera-app geïntegreerde diensten van derde aanbieders breiden de mogelijkheden van de Bosch smart camera-app uit. In de regel vereist het gebruik van deze geïntegreerde of externe diensten het koppelen van uw gebruikersaccount aan uw bestaande gebruikersaccount bij de derde aanbieder. Eventuele bijzondere gebruiksvoorwaarden van de exploitant, die gelden voor het gebruik van dergelijke, in de Bosch smart camera-app geïntegreerde of externe diensten, vindt u in de app van de exploitant; deze moet vóór gebruik van deze diensten afzonderlijk gedownload worden en de voorwaarden moeten worden aanvaard. Voor de app van een derde aanbieder en de gebruiksvoorwaarden is uitsluitend de derde aanbieder verantwoordelijk.

De terbeschikkingstelling van integratie met derde aanbieders binnen de Bosch smart camera-app, dan wel de koppeling aan externe diensten, vormt een aanvullende functionaliteit, voor de beschikbaarheid waarvan Bosch niet instaat en waarvan Bosch de terbeschikkingstelling principieel te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving kan staken. Bosch kan de door derde aanbieders doorgestuurde gegevens in de regel niet op correctheid en volledigheid controleren en aanvaardt in zoverre geen aansprakelijkheid.

Bosch kan het bovendien principieel mogelijk maken, de Bosch Smart Camera ook via apps van partnerondernemingen te gebruiken. Voor het gebruik van de Bosch Smart Camera via een partneronderneming dan wel via de app van een partneronderneming is het noodzakelijk dat de gegevens en statusinformatie van de Bosch Smart Camera in de Bosch Smart Home-cloud opgeslagen worden, zodat de partneronderneming toegang tot de opgeslagen gegevens in de cloud kan krijgen en de Bosch Smart Camera via deze kan aansturen. Bosch heeft het recht, in de partner-apps ook bepaalde functionaliteiten – bijvoorbeeld om veiligheidsredenen – niet vrij te geven.

Voor de opslag in de cloud alsmede voor de toegang tot en besturing van de partnerondernemingen zijn uw expliciete toestemmingen in de desbetreffende apps vereist.

Zonder dienovereenkomstige toestemming wordt niet in de cloud opgeslagen en is geen toegang door de partneronderneming noch een toegang uwerzijds via de app van de partneronderneming mogelijk.

Voor het gebruik van de partner-app gelden de bijzondere gebruiksvoorwaarden van de partneronderneming. Deze vindt u in de app van de partneronderneming en moeten afzonderlijk aanvaard worden.

Voor de partner-app, haar beschikbaarheid en de dienovereenkomstige gebruiksvoorwaarden is uitsluitend de partneronderneming verantwoordelijk, niet Bosch. Bosch garandeert noch de terbeschikkingstelling noch de beschikbaarheid van Bosch Smart Home-apparaten via de partner-app en aanvaardt dienaangaande dan ook geen aansprakelijkheid.

Bosch kan de terbeschikkingstelling van partner-apps te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving inperken of staken, dan wel de toegang ertoe weigeren.

§ 8 Gegevensbescherming, instemming

a. Algemene informatie bij de gegevensbescherming

In het kader van het gebruik van de Bosch smart camera-app en de middels deze aangestuurde videocamera’s en opslagtoepassingen in het backend (cloudopslag) alsook aanvullende dienstverleningen (bv. gebruik van de hotline bij ondersteuningsgevallen) gebruiken en verwerken Robert Bosch Smart Home GmbH, Robert Bosch GmbH, Bosch Software Innovations GmbH, Bosch Communications Center Magdeburg GmbH, Bosch Sicherheitssysteme GmbH en Bosch Thermotechnik GmbH persoonsgebonden of aan personen te relateren gegevens. Voor zover vereist kan Robert Bosch Smart Home GmbH verdere instanties binnen en buiten de Bosch-ondernemingsgroep integreren voor het leveren van de diensten. Verdere details bij de verwerking van persoonsgegevens bevinden zich in de privacyverklaring. Deze maakt geen deel uit van deze algemene voorwaarden en kan bijgevolg steeds veranderen.

Robert Bosch Smart Home GmbH levert uw diensten vanuit Duitsland. Dienovereenkomstig gelden de bepalingen krachtens de gegevensbeschermingswetgeving die op de vestiging van de onderneming van kracht zijn.

b. Informatie bij uw verantwoordelijkheid krachtens de privacywetgeving

De Bosch Smart Home-binnencamera is ontwikkeld voor binnenshuis. De verantwoordelijkheid voor het rechtmatige gebruik van de camera en services en de naleving van de op de plaats van gebruik geldende wettelijke bepalingen berust bij u. Wetten in uw land kunnen in het bijzonder toegestane gebruiksdoelen, opstellingslocaties, de keuze van de beeldsegmenten en de opslagduur van de videosequensen vastleggen. Voor zover vereist informeert u in de bewaakte ruimten en zones levende of aldaar verblijvende personen, tewerkgestelden of derden op gepaste wijze omtrent de concrete omstandigheden en het gebruik van de optische veiligheidsoplossing en verkrijgt u de vereiste instemmingen.

c. Instemming met de gegevensverwerking

Indien wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan voor de contractvervulling willen verwerken of gebruiken en er geen wettelijke machtiging bestaat, maakt Robert Bosch Smart Home GmbH dit afhankelijk van uw voorafgaande instemming. U kunt uw instemming actief tijdig verlenen, dat wil zeggen vóór een dienovereenkomstige vergaring, verwerking en aanwending van persoonsgegevens.

U kunt een verstrekte instemming te allen tijde kosteloos ten overstaan van Robert Bosch Smart Home GmbH, Schockenriedstr. 17, 70565 Stuttgart, voor de toekomst herroepen. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, neemt u per post contact met ons op via Robert Bosch Smart Home GmbH, Schockenriedstr. 17, 70565 Stuttgart.

Ofwel per e-mail op het e-mailadres service@bosch-smarthome.com. Let erop dat, in geval van herroeping, het toekomstige gebruik van verschillende functies of dienstverleningen onder bepaalde omstandigheden ingeperkt kan zijn of niet meer mogelijk is.

d. Diensten van derden / gebruik via partner-apps

U hebt de mogelijkheid, de Bosch Smart Camera ook via apps van partnerondernemingen te gebruiken. Hiervoor is uw toestemming vereist. Voor het gebruik van de Bosch Smart Camera via een partneronderneming dan wel via de app van een partneronderneming is het noodzakelijk dat de gegevens en statusinformatie van de Bosch Smart Camera in de Bosch Smart Home-cloud opgeslagen worden, zodat de partneronderneming toegang tot de opgeslagen gegevens in de cloud kan krijgen en de Bosch Smart Camera via deze kan aansturen.

Voor de partner-app en de daarmee gepaard gaande gegevensverwerking is krachtens de gegevensbeschermingswetgeving de partneronderneming verantwoordelijk. Bosch heeft hierop geen invloed. Neem aangaande de omgang van de partneronderneming met uw persoonsgegevens de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring daarvan in acht.

§ 9 Inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden

Jegens Bosch verbindt u zich ertoe, het aanbod uitsluitend voor doeleinden te gebruiken die geen inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden of de geldende Duitse wetgeving plegen, noch rechten van derden schenden. Indien u een andere persoon toestaat, de Bosch smart camera-app op uw mobiele eindapparaat te gebruiken, behoort het tot uw zorgvuldigheidsplicht, op de gebruiksvoorwaarden te wijzen en de naleving ervan op gepaste wijze te controleren. Bosch mag de toegang tot de applicatie blokkeren indien deze een inbreuk plegen op uw plichten onder deze voorwaarden.

§ 10 Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

In de mate waarin zulks redelijkerwijze kan worden geëist, en rekening houdend met de belangen van de klant, behoudt Bosch zich voor, deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen, voor zover dit om wettelijke of regelgevende redenen, om veiligheidsredenen, voor de verdere ontwikkeling van bepaalde kenmerken of op grond van technische aanpassingen geschiedt.

Bosch zal de klant inlichten omtrent alle wijzigingen. In de desbetreffende kennisgeving van de wijziging wordt de klant op een eventueel bestaan recht op verzet of opzegging gewezen, alsook op de gevolgen van verzet. Indien de klant – wanneer het recht op verzet bestaat – zich niet binnen 30 kalenderdagen vanaf ontvangst van de kennisgeving van wijziging verzet, gelden de wijzigingen als zijnde overeengekomen en van kracht vanaf het verstrijken van de termijn.

In geval van verzet behoudt Bosch zich het recht voor, de gebruiksrelatie op te zeggen en de mogelijkheid tot gebruik van de app te staken. De wettelijke rechten op garantie blijven onaangetast.

§ 11 Informatie inzake geschillenbeslechting bij beslechtingsinstanties voor consumenten

Bosch neemt niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures bij beslechtingsinstanties voor consumenten.

§ 12 Geldend recht, bevoegde rechtbank

Het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitsluiting van het VN-koopverdrag. Indien u geen consument bent of geen gebruikelijke bevoegde rechtbank in Duitsland hebt, is Stuttgart, Duitsland, de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die door of in verband met deze overeenkomst ontstaan.

De keuze voor deze jurisdictie leidt er niet toe dat de gebruiker de bescherming ontnomen wordt die hem wordt toegezegd door de bepalingen waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken krachtens de wetgeving van de staat waarin hij zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft (beginsel van de gunstigste regeling).

§13 Salvatorische clausule

Indien afzonderlijke voorwaarden of delen van het contract niet afdwingbaar zijn, blijven de overige voorwaarden en contractdelen van kracht.

Stand: 07.08.2020