Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Právne upozornenia

Právne upozornenia skupiny Bosch (Bosch)

© Copyright

Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafika, zvuk, animácie a videá, ako aj ich usporiadanie na webových stránkach spoločnosti Bosch sú chránené autorským právom a inými ochrannými zákonmi. Obsah týchto webových stránok sa nesmie kopírovať, šíriť, meniť na komerčné účely alebo sprístupňovať tretím stranám. Niektoré webové stránky Bosch obsahujú okrem toho obrázky, ktoré podliehajú copyrightu tretích strán.

Adresár známok

Ak nie je uvedené inak, všetky ochranné známky na webových stránkach spoločnosti Bosch sú chránené zákonom o ochranných známkach. To platí obzvlášť pre známky Bosch, typové štítky, firemné logá a emblémy. Známky použité na našich stránkach sú duševným vlastníctvom spoločnosti Robert Bosch GmbH, Nemecko.

Adresár záruk

Táto webová stránka bola zostavená s maximálnou možnou starostlivosťou. Napriek tomu nie je možné garantovať bezchybnosť a presnosť obsiahnutých informácií. Akákoľvek zodpovednosť za škody vyplývajúca priamo alebo nepriamo z používania tejto webovej stránky je vylúčená, pokiaľ neboli spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Bosch.

Adresár licencií

Duševné vlastníctvo ako patenty, známky a autorské práva obsiahnuté na webovej stránke Bosch, je chránené. Táto webová stránka neposkytuje žiadnu licenciu na používanie duševného vlastníctva spoločností skupiny Bosch (Bosch) alebo tretích strán.

Ochranná známka FSC®

Obaly výrobkov Smart Home sú zvyčajne označené ochrannou známkou FSC. Od októbra 2017 boli výrobky Smart Home univerzálny vypínač Flex, univerzálny vypínač, ovládanč roliet pod omietku, ovládanie svetla pod omietku a dverový/okenný kontakt čiastočne dodávané s obalmi, na ktorých bola nesprávne uvedená ochranná známka FSC. Smart Home vyjadruje ľútosť nad týmto nedopatrením. V spoločnosti Smart Home sa snažíme používať obaly šetrné k životnému prostrediu a zdrojom. Iniciovali sme opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa ochranná známka FSC v budúcnosti používala len na obaloch, ktoré spĺňajú požiadavky certifikačného systému FSC. Ochrannú známku FSC udeľuje Forest Stewardship Council®. Ochranná známka FSC označuje výrobky vyrobené z materiálu, ktorý pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov, recyklovaného materiálu alebo iných kontrolovaných zdrojov. FSC certifikuje uzavretý dodávateľský reťazec od lesa až po výrobcu výrobku, aby sa zabezpečilo, že ochrannou známkou FSC budú označené len výrobky, ktoré spĺňajú pravidlá FSC o kontrole objemu. Viac informácií na adrese www.fsc.org.

Informácie na naplnenie kvantitatívneho cieľa (podľa zákona ElektroG)

Pod týmto odkazom nájdete informácie, ktoré každoročne zverejňuje Spolkové ministerstvo životného prostredia, ochrany prírody, jadrovej bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa (BMUV) o plnení kvantitatívnych cieľov podľa § 10 ods. 3 ElektroG (miera zberu) a § 22 ods. 1 ElektroG (miera zhodnotenia) pre elektrické a elektronické zariadenia:
https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete